Realisaties

In haar verkiezingsprogramma 2012 heeft DBM haar twaalf puntenprogramma met duidelijke en concrete doelstellingen weergegeven. U kunt dit 40 bladzijden tellende programma hier nog steeds terugvinden en u kunt nagaan of de realisaties beantwoorden aan het beoogde.

Wij besparen u die moeite en doen de oefening voor u. Zodat u met ons kunt vaststellen dat deze mooie gemeente echt niet stilstaat, maar leeft en in voortdurende beweging is, de beweging van DBM. Waarbij wij eerst de punten onder ogen brengen die onder de bevoegdheid van een DBM-burgemeester of schepen vallen.

I. Gezonde Financiën – Efficiëntie

Kernopties die werden uitgevoerd:

 • afbouwen schuldenlast:
  • vermindering van de schuldenlast met € 1.800.000 van 2014 tot 2017
  • een schuldenlast in 2017 van € 70 per inwoner in Malle tegenover € 114 gemiddeld per inwoner in Vlaanderen
 • een fiscaal vriendelijke gemeente:
  • de aanvullende personenbelasting bedraagt in Malle 7 %, het Vlaamse gemiddelde is 7,38 %. Slechts 50 gemeenten in Vlaanderen hebben een lagere aanslag dan Malle.
  • de opcentiemen op de onroerende voorheffing werden behouden op 975, tegenover 1443 in het Vlaamse Gewest. Slechts 12 gemeenten in Vlaanderen scoren een klassenrij lager!
  • de belastingdruk werd volgens Belfius deze legislatuur verlaagd van 82 naar 75 t.o.v. de gemiddelde belastingdruk van 100 in Vlaanderen
 • elk jaar opnieuw sluitende begrotingen, zelfs met overschotten
 • naadloze inspanning in Beleids Beheer Cyclus met effectieve opvolging van en rapportage over doelstellingen t.o.v. financiële mogelijkheden
 • waakzaamheid omtrent loon- en werkingskosten:
  • VTE personeel per 1000 inwoners daalde van 8 in 2012 naar 7,2 in 2016
  • De exploitatieuitgaven daalden van 1.110 in 2012 naar 933 in 2016.

Allemaal resultaten van een sober, gezond, degelijk en solied financieel beleid onder de zeer kundige sturing van DBM-schepen Jules Mintjens.

II. Aandacht voor cultuur en het socio-culturele leven

Bibliotheek:

 • opening nieuwe bibliotheek in Oost : comfortabele ruimte met zit-, lees- en gesprekshoeken; met verplaatsbare rekken en overzichtelijke indeling.
 • 1 op 3 Mallenaren maken wekelijks gebruik van één van onze beide bibs.
 • de nieuwe bib West zit in de PPS-West pijplijn
 • jaarlijks voor € 70.000 aankopen van nieuwe boeken, tijdschriften, CD-‘s, multimedia e.d. voor een uitgebreid en hedendaags aanbod
 • bibburen: Malle is de trekker van deze intergemeentelijke samenwerking van 8 gemeenten en hun bibliotheken. Met de unieke gebruikerspas Bibburen kunnen Mallenaren in al deze bibs terecht.
 • organisatie Week van de bibliotheek, samenwerking met de scholen tot stimulatie om te lezen, schrijversvoordrachten, klasbezoeken, tentoonstellingen over auteurs
 • boekstart: opstart van nieuw project om baby’s en peuters samen met hun ouders kennis te laten maken met taal, met aanbieding van gratis boekenpakket voor baby’s van 6 maanden en peuters van 15 maanden.

Cultuur:

 • meer dan 100 socio-culturele verenigingen worden financieel en logistiek ondersteund, zodat zij hun werking kunnen bestendigen en op laagdrempelige wijze activiteiten kunnen organiseren
 • stevige samenwerking met Curama
 • oprichting van de nieuwe vergaderlokalen, polyvalente zaal, patio, cafetaria, keuken in de Notelaar
 • inrichting van de Kelder voor multifunctioneel gebruik
 • inrichting van repetitielokaal in Jeugdcentrum
 • stappen tot verwerving privé-eigendom in CC West
 • voorbereiding ontwikkeling PPS West
 • uitbouw filiaal Stedelijke Academie voor muziek, woord, dans : meer dan 300 leerlingen genieten wekelijks in Oost en West van professioneel kunstenonderwijs
 • oprichting filiaal Stedelijke Academie voor beeld : reeds 85 kinderen genieten in 3 graden van opleiding in beeldende kunsten
 • week van de amateurkunsten : jaarlijks evenement
 • mede-inrichting van : Pop in Malle; Kasteelconcerten; Filmavonden; Muziek aan het Kasteel : jaarlijks zomerevenement met meer dan 10.000 bezoekers. Ondersteuning van tientallen concerten, tentoonstellingen, voordrachten, activiteiten in de Oude Pastorij, in de culturele centra, in het Kasteel, in de parochiezaal en –kerken
 • ondersteuning van straatfeesten en gebuurteactiviteiten
 • samenwerking gemeente Malle met kunstenaar Wim Tellier aan het project Time, met vorming van de KRAB met bijna 2.500 leerlingen
 • organisatie van het Tornadoconcert 2017 met de 3 muziekverenigingen van Malle

DBM-schepen Dries Van Dyck volgt deze onderwerpen op de voet en stuurt ze aan. Is zelf een actieve drummer en als dusdanig zeer begaan met cultuur in de zeer brede betekenis van het woord. DBM – de socioculturele hoeksteen van Malle!

III. Toerisme

Volgende objectieven werden verwezenlijkt:

 • volwaardig regionaal toerismekantoor in Malle: dagelijks bemand door vrijwilligers, die Malle met al zijn troeven op de kaart zetten
 • Malle = trekker van de toeristische cluster Land van Playsantiën
 • toerisme VZW wordt toerismeraad: de gemeente neemt de organisatie nl. het ontwikkelen en uitrollen van producten en activiteiten om het toerisme in onze gemeente te promoten, op zich
 • in dienstneming van een voltijdse toerismeambtenaar
 • Mals Mandje: in een nieuw jasje gestoken: ongeveer 250 stuks worden jaarlijks verkocht
 • Malse Cadeaubon: overname door de gemeente van de middenstandcheque, hervormd naar Malse Cadeaubon met jaarlijkse verkoop t.w.v. € 60.000 ten gunste van onze Malse handelaars
 • vernieuwing fietsroute Kempische Zaligheden. Onderhoud en actualisering met Q-route van Trappistenpad
 • opening Toeristisch Seizoen Provincie Antwerpen 2017
 • herdenkingsactiviteiten 50 jaar Tornado
 • jubileum in 2018: 175 jaar Scherpenbergmolen
 • onderhoud en werking van de Scherpenbergmolen
 • nieuwe website en Facebookpagina
 • moeizame zoektocht naar nieuwe bestemming/uitbating van het Molenhuis
 • jaarlijks 120 gegidste activiteiten
 • organisatie van Fietsdrieluik; Oogstfeest en De Schakel; Schatten van Vlieg; Middeleeuws Ontbijt; Huifkartochten; winterwandeling enz…
 • samenwerking met jeugdcentra Heibrand; Drieboomkensberg; St.-Jansbrug; Provinciaal Vormingscentrum; verzorgingsinstellingen, horeca, B e B’s, middenstand en bedrijven van Malle Met meer dan 80.000 overnachtingen per jaar is Malle een belangrijke speler in het toeristische gebeuren

IV. Bedrijven en Middenstand

Middenstand:

 • 2 maandelijkse bijeenkomsten gemeente – middenstandsraad
 • logistieke en financiële ondersteuning “Braderij Westmalle”; eindejaarsacties; eindejaarsverlichting; Met Belgerinkel naar de Winkel; lenteacties
 • herinrichting dorpsplein Oost in 2018; herinrichting dorpspleinen West is voorzien in PPS West
 • aanleg ruime parkeerplaatsen in centrum West
 • afbakening Detailhandel : studieproject samen met POM Antwerpen en middenstandsverenigingen tot ontwikkeling en stimulatie van initiatieven voor de winkels in Malle
 • uitvaardiging van een reglement op de nachtwinkels
 • promotie van Malse producten via Toerisme Malle

Industrie:

 • ontwikkeling van de gronden Ehkam, bestaand industriegebied
 • inbreiding door aaneengesloten bebouwing
 • RUP Hooybergh : moeizame gang van zaken tot ontwikkeling van bijkomende industriegronden, zoals voorzien in het Structuurplan Vlaanderen, het Gemeentelijk Structuurplan en het provinciaal ontwikkelingsplan. Niet collegiale obstructie door stoorzender Van Ham met platte verdachtmakingen remmen de voortgang af. Intussen haken meerdere bedrijven af.
 • Deelneming en ondersteuning VZW Bedrijvenpark:
  • events
  • nieuwjaarsreceptie
  • samenwerkingsverband veiligheid
  • BINZ+
 • organisatie jobbeurs
 • promotie Malse producten en bedrijven

V. Blik op het sportieve

 • vele aanvullingen en vernieuwingen in de uitleendienst: gratis uitleendienst!
 • huurhernieuwingen, aanpassingen aan schoolsporthallen
 • behoud van de uiterst lage huurtarieven voor de verenigingen en uitbating cafetaria sporthal West
 • plaatsing verlichting naar atletiekpiste; huur piste
 • versterkte samenwerking sportdienst – sportraad
 • kampioenenvieringen
 • logistieke en financiële ondersteuning sportverenigingen
 • samenwerking met Sport it; club 80, play&sport, met uitbating sporthal Mintjens
 • organisatie van scholenloop; vakantiesportweken; silveractionday; sportinitiaties;
 • voorrang gebruik van het zwembad in Beerse voor scholen van Malle; gunstige voorwaarden voor inwoners
 • ondersteuning G-Sport; medewerking wereldkampioenschap rolstoeldansen
 • kandidaatstelling wereldkampioenschap cyclo-cross
 • inpassing doelmatige sporthal / evenementenhal in PPS West
 • samenwerking met sportregio Noorderkempen
 • de Start to activiteiten aangepast aan de tijdsgeest (run, electrisch fietsen, skeeleren, mountainbike, skateboard, outdoorworkout)

VI. Intergemeentelijke Samenwerking

 • in brandweerzone Rand neemt Malle een prominente plaats in. De posten Oost en Wet blijven behouden, evenals de dienst 100. De uitgaven dalen met € 300.000, voor een gelijke dienstverlening. De vrijwilligers blijven de basis voor onze brandweerzorg.
 • de intergemeentelijke projecten en de werking van de intercommunales worden blijvend ondersteund
 • het internationaal verbroederingscomité en het gemeentebestuur blijven de Europese gedachte voeden via de partnergemeenten. Het Italiaanse Ladispoli komt in het verbroederingsvizier.
 • via de scholen vooral zijn er internationale uitwisselingsprojecten, zoals met Togo, met Congo

VII. Malle: haar jeugd

 • vlotte jeugdraden, met goede opkomst en fijne animo
 • opmaak van ‘richtlijnen voor tentfuiven’
 • nieuwe jeugdcomplex in Oost : in het kader van plattelandsontwikkeling bekroond door de Provincie, door Vlaanderen en door Europa omdat “de jeugdlokalen niet worden ‘weggestoken’, maar worden geïntegreerd in de gehele site” van de Notelaar en de directe omgeving
 • in PPS West worden evenwaardige jeugdlokalen voorzien
 • de aanleg van een nieuw skatepark in West
 • de aankoop en inrichting van het park van het Torenhof, met speelplein, streetworkout en Finse piste
 • de voortdurende vernieuwing van de speelpleinen in de woonwijken
 • de oprichting van de Speelplaneet
 • Kras, jaarlijks scholierenparlement

Schepen Elisabeth Joris is een zeer aanwezige schepen die de visie van DBM op daadkrachtige wijze uitdraagt t.o.v. de jeugd in Malle.

VIII. Malle: onderwijsgemeente

 • kwalitatieve uitbouw van de gemeentelijke kleuter- en lagere school De Horizon met o.m. planmatige aanschaf van digitale borden
 • trimesterieel scholenoverleg met diverse onderwerpen zoals veiligheid, interscholenactiviteiten, mondiale vorming, verkeerseducatie, milieueducatie, aandacht aan sociaal welzijn
 • verkeersklassen, fietsexamens
 • initiatieven rond rookvrije klassen
 • opleiding gemachtigde verkeerstoezichters + vergoeding ervan
 • aanleg schoolomgeving Smekenstraat, Oude Meirstraat; aanleg bushaltes Oude Molenstraat, Herentalsebaan, Antwerpsesteenweg; fietssuggestiestrook St.-Jozeflei; aanpassingen Slachterijstraat
 • verdere organisatie voor- en naschoolse kinderopvang Pinkeltje
 • aanpassing fietsschoolrouteplannen
 • organisatie en financiering schoolzwemmen, preferentieel partnerschap met Beerse
 • projectondersteuning van klassen of individuele beslissingen
 • medegebruik sporthallen en andere lokalen

IX. Open Beleid

Communicatie:

 • communicatiedienst :versterkt met één teamverantwoordelijke en versterking van de PR-functie met haast dagelijkse contacten met de pers
 • Uit in Malle : nieuwe uitgave waarin vrije tijd in al haar facetten aan bod komt
 • nieuwe look Malse Courant en aangename lay-out
 • Facebookpagina en Instagram account gemeente Malle : dagdagelijks zorgt de dienst ervoor dat de burgers van Malle via de sociale media worden voorzien van alle informatie, nieuwtjes, wegenwerken, …
 • tegen de zomer treedt de gans vernieuwde website in werking
 • actievere klachtenbehandeling met volgerssysteem

ICT:

 • digitaal vergaderen : gemeenteraad, OCMW-raad, College van burgemeester en schepen, managementteam vergaderen vanaf deze legislatuur digitaal
 • realisatie nieuwe website en MID office : de website wordt in juni 2018 uitgerold
 • team ICT : 1 team voor gemeente en OCMW; werd versterkt met 1 teamverantwoordelijke voor een optimale en professionele ICT opgeving
 • implementatie van een nieuwe telefooncentrale en e-mailomgeving

Diverse:

 • versterkte wisselwerking met en ondersteuning van de adviesraden
 • organisatie infoavonden
 • ontvangst nieuwe inwoners
 • spreekuur burgemeester

X. Openbare Werken

 • overlaging, bestrijking, vernieuwing in asfalt of in beton of in klinkers van het merendeel van de straten in Malle o.m. Akkerstraat, O.L. Vrouwstraat, Oude Meirstraat, Geuzenstraat, Wijngaardstraat, Heidemolenbaan, Jan van Renesselaan
 • permanente uitvoering van het inlevingsprogramma met vernieuwing riolerings- en wegeninfrastructuur o.m. Schepersdijk, Industrieweg, Nachtegalenlaan, St.-Laurentiuslaan
 • aanleg + vernieuwing van omgeving gemeentehuis West met uitbreiding parkeerplaatsen
 • aanpassing inkom en onthaalbalies in gemeentehuis en gebouw ruime en wonen
 • herinrichting schoolomgeving Immaculata
 • herinrichting omgeving en fietspad kerkplein West
 • herinrichting Dorpsplein Oost (eind augustus 2018) en laatste gedeelte Hoogstraatsebaan
 • voortdurend onderhoud van gemeentewegen, fiets- en voetpaden, bermen en grachten
 • bouw nieuwe brug in park de Renesse
 • plaatsing van vele rustbanken
 • sterk uitgebouwde gratis uitleendienst met uitbreiding en vernieuwing van stoelen, tafels, partytentjes, WC-wagen, nadarafsluiting tot Heras hekwerk
 • up to date houden van machines, vrachtwagens, alaam
 • de bouw en aanleg van PPS Oost met bibliotheek, nieuwe cafetaria en keuken, podiumzaal, patio, oefen- en vergaderzalen, huis van het Kind, groene speelomgeving
 • het verwerven van bijkomende eigendommen ter verwezenlijking van PPS West
 • de start met haalbaarheidsstudie van PPS West en de bepaling van de doelstellingen voor de publieke functies en de gemengde woonfuncties

De DBM gemeenteraadsleden Jan Boeckx, Dominique Defossez en Kim Geys volgen alle doelstellingen van DBM in en voor de gemeente nauwgezet en met veel betrokkenheid op en brengen regelmatig knelpunten in de aandacht.

XI. Solidariteit o.m. in het sociaal beleid

Sociaal Beleid:

 • de sociale dienst werd uitgebreid om nog meer gericht en op maat steun en bijstand te bieden aan de mensen die het wat moeilijker hebben, om antwoord te bieden op vragen en problemen rond opvoeding, wonen, pensioenen, financiële steun
 • Malle voldoet aan het door Vlaanderen opgelegde objectief van sociale woningen : bijkomende sociale en bescheiden woningen in de Notelaar, in de Grootakker, in de Bloemenwijk
 • realisatie met ARRO van 39 sociale koopwoningen op de site Rusthuis Herfstzon, met een voorrangsregel voor Mallenaren
 • de wachtlijsten van WZC Ter Bleeke werden aangepast in het voordeel van onze eigen inwoners
 • een zorgvuldige aanpassing van de uitbating van het Woonzorgcentrum Ter Bleeke betekent een jaarlijkse besparing van € 300.000 voor een minstens even goede kwaliteit
 • opening van het Huis van het Kind
 • de Speelbabbel is winnaar van de Gouden Kinderschoen in 2017
 • oprichting samen met Zoersel van de Buurtbus ter vervanging van door De Lijn afgeschafte belbus
 • vrijmaking van budgetten ter bestrijding van kinderarmoede
 • opvang van oorlogsvluchtelingen in het kader van het Lokaal Opvang Initiatief
 • de naadloze inspanning van het OCMW in de gemeente met benoeming van één secretaris, met 1 organogram, 1 managementteam, 1 ICT dienst, 1 onthaaldienst, 1 personeelsdienst, 1 secretariaat enz…
 • het sociaal beleid als volwaardige pijler van het gemeentelijk beleid.
 • aankoop van een nieuwe handicar
 • uitbouw van de activiteiten van en in De Ring
 • verwendag voor de mantelzorgers
 • receptie voor de vrijwilligers

De vertegenwoordigers van DBM in het OCMW : Gert Peeters, Wilfried Van Bavel en Nicole Nagels, opvolgster van Lien Boenders, staan borg voor een sociaal beleid op maat in Malle.

Mondiale zaken:

 • strak houden aan principe om 0,7 % van de begroting te besteden aan ontwikkelingssamenwerking en –hulp : voor educatieve projecten, voor dringende noodhulp, voor ondersteuning van ngo’s, voor projecten van en door Mallenaren of Malse organisaties
 • Malle : 12 jaar Fair Trade gemeente
 • 11-11-11; films en voordrachten; Micro Mondial
 • actieve samenwerking met de Malse scholen en ondersteuning van hun mondiale projecten
 • vloeiende wisselwerking met de mondiale raad

XII. Malle, een veilige gemeente

Politie:

 • Malle behoort tot de Politiezone Voorkempen. De zone wordt bestuurd door het Politiecollege en de Politieraad. De autonomie van de gemeente op politioneel vlak wordt daardoor stevig aangetast. De politie is centraal gehuisvest aan de vaart in Brecht. Dit heeft vanzelfsprekend voordelen, maar ook het nadeel dat de afstand tot de burger groter wordt, de vertrouwdheid met de diverse leefgemeenschappen kleiner. Reden waarom er meer aandacht voor de wijkwerking met aanwezigheid in de gemeentelijke posten is uitgebouwd.
 • aanpassing GAS-reglement; activering toezicht blauwe zones : 716 GAS-boetes in 2017
 • verdere bijstand BIN’s, BINZ en BINZ+
 • minder formalisme bij lokale evenementen
 • daling diefstallen in woning + pogingen in 2017 met 20 %
 • sterke daling voertuiginbraken in Politiezone van 212 in 2014 naar 87 in 2017
 • acties rond en met fluovestjes worden onverdroten verdergezet, samen met de verkeersklassen en de fietsexamens
 • ANPR camera’s, voor alle duidelijkheid:
  • DBM en burgemeester zijn reeds akkoord gegaan met de inzet van camera’s om fietsdiefstallen tegen te gaan. Deze mobiele camera’s kunnen op wisselende plaatsen zoals aan de fietsstallingen van busstations worden ingezet
  • de burgemeester heeft zich in het kader van de studie van de Noorderkempen al 4 jaar akkoord verklaard om ANPR camera’s te plaatsen om doorgaand vrachtverkeer weg te houden uit Malle. De intussen bekende vrachtwagensluizen. Maar dan moet de weginfrastructuur eerst aangepast worden, zoals de verwezenlijking van een ringweg
  • burgemeester Hendrickx heeft zich akkoord verklaard om ANPR camera’s aan te brengen op de palen in Vlimmeren, Wechelderzande en Rijkevorsel, vanaf het ogenblik dat de camera’s op dezelfde palen ook geconnecteerd zouden worden. Dit was tot onlangs niet mogelijk.
  • minister Weyts zou de fondsen vrijmaken voor plaatsing van ANPR camera’s op de gewestwegen. DBM stemt hiermee in.
  • wat u wel moet weten is dat de camera’s in Zoersel en Schilde bijna 2 jaar na hun plaatsing nog niet werkten; dat de vrachtwagensluis in St.-Job eveneens niet gebruiksklaar is na diverse jaren en slechts voor 80 % exact is. En vooral : dat de federale overheid zopas beslist heeft om over het hele land een ander systeem in te voeren waardoor alle reeds geplaatste voorzieningen nutteloos zijn geworden!

Brandweer:

Intussen is Brandweerzone Rand een feit en is brandweer ook geen louter gemeentelijk gebeuren meer.

 • de posten Oost- en Westmalle blijven operationeel en blijven bemand door hoofdzakelijk vrijwilligers
 • ook de dienst 100 blijft behouden in de zonewerking
 • er wordt werk gemaakt van een éénvormig retributiereglement
 • de lokale posten blijven uitgerust met het basismateriaal voor een professionele hulpverlening
 • samenwerking met Rode Kruis en Civiele Bescherming blijven in Malle van toepassing
 • algemene en bijzondere nood- en interventieplannen werden opgemaakt
 • de uitgaven voor Malle voor Brandweer zijn gedaald met meer dan € 250.000 per jaar

XIII. Malle, een diervriendelijke gemeente

 • deze legislatuur werden alvast 2 hondenspeelweiden aangelegd waarvan veel gebruik wordt gemaakt.
 • we blijven actief inzetten op het steriliseren en castreren van de zwerfkatten en eventuele opvang.
 • er wordt hulp geboden bij de zoektocht naar verloren dieren

XIV. Ten slotte

DBM bestuurt niet alleen, maar deed en doet dat deze legislatuur met NVA. Wij houden vanzelfsprekend ook bij hun bevoegdheden de vinger aan de pols. Sinds de uitstap van Paul Van Ham uit de NVA nadat hij niet was aangeduid als hun lijsttrekker bij de komende verkiezingen, werden diens taken herverdeeld. Hij was niet consequent want hij weigerde als schepen terug te treden, zodat hij anderhalf jaar zonder enige schepentaak toch maandelijks zijn schepenwedde blijft innen. Het zij zo.

 • DBM blijft ijveren voor een modern recyclagepark. Igean heeft de plannen voor een nieuw recyclagepark op haar domein Hooybergh al jaren klaar. De toen nog bevoegde schepen Van Ham stak er een stokje voor.
 • de begraafplaatsen worden behoorlijk onderhouden. Een natuurbegraafplek staat in de steigers
 • mobiliteit gaat ons allen aan : Malle wordt overrompeld door het verkeer en zeker door vrachtverkeer. Een ontsluiting van het industrieterrein via de ringweg Zoersel - Malle is gepland door het Vlaams Gewest. Informatie- en participatiemomenten werden ingelast
 • het fietspad tussen Westmalle en St.-Antonius is door het Vlaams Gewest al decennia gepland. Het heeft al diverse keren op de Vlaamse begroting gestaan vanaf 2000, zo ook in 2012, en nu weer in de begroting 2018. Maar het is geen ernstig begrotingsbedrag : € 250.000, terwijl de onteigeningskosten alleen reeds meer dan 10 miljoen Euro zouden kosten ! Op die manier ligt het fietspad er over 20 jaar nog niet ! Terwijl de volledig uitgetekende en goedgekeurde plannen al 3 jaar klaar zijn!
 • de werking van de diensten burgerzaken is voorbeeldig : klantvriendelijk, snel en correct
 • het kasteel en het park de Renesse zijn een parel in onze gemeente. De vijfde fase van de restauratiewerken wordt dit jaar nog aangevat. Nadien pakt de VZW het hele binnenplein aan.
 • onze gemeente ondergaat wel wat gedaantewisselingen. De ruimtelijke ordening vraagt een betere benutting van de schaarse ruimte, met kernversterking, koppeling van bestemmingen, meer samen-wonen. Plannen worden daaraan aangepast, nieuwe visies ontwikkeld in ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Waarbij prioritair blijft dat jonge en oudere mensen in eigen dorp moeten kunnen wonen, net als grote families of éénpersoonsgezinnen.

DBM: vrank en vrij. DBM voor een Malle waar rust en bedrijvigheid samengaan!